Условия за ползванеАко не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля да не ползвате и посещавате този сайт.

Представяне

www.angybg.com (www.анджи.com) е интернет страница, чийто собственик е фирма АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ
 
 
О1. Под „Потребител” се разбира: всеки, който е заредил в Интернет страницата www.angybg.com (www.анджи.com) на своя или друг компютър.
О2. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на www.angybg.com (www.анджи.com), от първоначалното влизане до напускането на www.angybg.com (www.анджи.com). Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра, IP адрес на потребител, както и друга информация. Настоящите правила са публикувани на всички Интернет страници на www.angybg.com (www.анджи.com).
О3. Адреси и имена за контакти са обявени на видно място на www.angybg.com (www.анджи.com).
О4. Потребителите на www.angybg.com (www.анджи.com) нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др. подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.
О5. Потребителите на www.angybg.com (www.анджи.com)а имат право да се ползват свободно от ресурсите на www.angybg.com (www.анджи.com) с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия.
О6. Всеки потребител е длъжен:
- т.1 Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД услуги.
- т.2 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
- т.3 Да уведомява незабавно АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.
- т.4 Да не извършва злоумишлени действия.
О7. Съдържанието на www.angybg.com (www.анджи.com) не може да бъде възпроизвеждано или показвано в други сайтове без писмено съгласие от АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД.
- т.1 Потребителите нямат право да ползват sreenshot на www.angybg.com (www.анджи.com) без изрично разрешение на АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД.
- т.2 Потребителите на www.angybg.com (www.анджи.com) нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от www.angybg.com (www.анджи.com).
- т.3 Потребителите на www.angybg.com (www.анджи.com) нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от www.angybg.com (www.анджи.com), без изрично писмено разрешение на АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД.
О8. Потребителите нямат право да претоварват www.angybg.com (www.анджи.com) с фиктивни заявки или друга информация (flood).
О9. Потребителите нямат право да разпространяват чрез www.angybg.com (www.анджи.com) порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знаци и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.
О10. АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД има право да инсталира върху компютрите на потребителите кукита (cookies). Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.
О11. www.angybg.com (www.анджи.com) събира IP адреси с цел поддържане на администрацията на системата и осъществяване на контрол върху ползването на нашия сайт. Когато Потребителите поискат да посетят страници от сайта на www.angybg.com (www.анджи.com), нашите сървъри се свързват към техния IP адрес. По принцип няма връзка между IP адресите и каквато и да е лична информация, което означава, че сесията на Потребителя е стартирана, но самият Потребител си остава анонимен за нас. Ние можем и ще използваме IP адресите, за да да идентифицираме даден Потребител, когато сметнем, че е необходимо да изискваме спазване на УСЛОВИЯТА за ползване на www.angybg.com (www.анджи.com), или с цел защита на нашето обслужване, както и при съобразяване с определени законови процедури. 
О12. АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.
О13. АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.angybg.com (www.анджи.com) във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД.
О14. АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД не носи отговорност за:
- Съдържанието на рекламите, публикувани на www.angybg.com (www.анджи.com).
- Мненията изразени във форумите (коментарите).
- Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до www.angybg.com (www.анджи.com).
O15. АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани, разположени на сървъра на www.angybg.com (www.анджи.com) или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на www.angybg.com (www.анджи.com), както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи и други.
О16. АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последния ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.angybg.com (www.анджи.com).
О17. АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД може да осигури публикуване на www.angybg.com (www.анджи.com) на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД и трети лица в следствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.
О18. АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на www.angybg.com (www.анджи.com).
O19. Информацията в www.angybg.com (www.анджи.com) може да съдържа технически неточности или печатни грешки.


Регистрация
 
Понятия, използвани в този раздел:
- “Абонат” – всеки потребител, физическо или юридическо лице, извършило надлежна регистрация за ползване услугите на www.angybg.com (www.анджи.com) и създало потребителски профил;
Р1. Лицето, изявяващо желание за регистрация е необходимо да попълни в реално време посочената на www.angybg.com (www.анджи.com) електронна форма и да декларира своето съгласие с Общите условия за ползване услугите.
Р2. При регистрация на непълнолетно лице от 16 до 18 г. заедно със съгласието му с Общите условия трябва да бъде декларирано и съгласието на родителя или попечителя.
Р3. В случай на регистрация на малолетно лице под 14 г., същата трябва да бъде придружена от надзор на родител/ настойник, който да декларира съгласие с Общите условия. Лице под 14 год. има право само да разглежда сайта.
Р4. Декларирането на съгласие с Общите условия за ползване услугите на www.angybg.com (www.анджи.com) представлява електронно изявление съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и чрез натискане бутона “Изпращане” в края на регистрационната форма, изразява своето съгласие с тях и се задължава да ги спазва. Чрез потвърждаване на съгласието си, всички данни за абоната се записват и съхраняват в електронна форма и се използват за идентифицирането му в интернет пространството.
Р5. Абонатът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно изискуемата от АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД информация и да ги актуализира в случай на промяна в срок до 5 работни дни. Абонатът може по всяко време след регистрацията си да редактира посочените от него данни.
Р6. Абонатът, съответно родителя и настойника или попечителя носят пълната отговорност за предоставяне на неверни и/или непълни данни при попълване електронната форма за регистрация.
Р7. Юридическите лица могат да се регистрират като Абонати и да ползват услугите, предоставяни от АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД лично чрез управителя или чрез упълномощен за това представител. 
Р8. АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД не носи каквато и да е отговорност за невярна информация, предоставена от абоната, във връзка с извършената регистрация. В случай на установяване на такава, АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД има право да прекрати незабавно без предизвестие регистрацията на абоната, както и достъпа му до ползване услугите, предлагани от www.angybg.com (www.анджи.com). АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД не носи отговорност в случай на претърпени от Абоната вреди в резултат на предоставени от него (абоната) на трети лица потребителско име и парола за достъп до базата на www.angybg.com (www.анджи.com).
Р9. Абонатът, съответно родителите и настойниците или попечителите, носят пълната отговорност за всички вреди, претърпени от АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД и/или трети лица в следствие предоставянето на невярна и/или непълна информация при регистрацията, както и при използване услугите на www.angybg.com (www.анджи.com).
Р10. АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД се ангажира да не предоставя информация за абонатите на трети лица, с изключение на случаите, посочени по-долу в настоящия документ, за които абонатът се съгласява с приемането на настоящите общи условия.
Р11. АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД може да използва събраната информация за собствени статистически проучвания, за реклама и офериране на стоки/услуги, собствени и/или от търговски партньори, както и за промоции и анкетиране.
Р12 С изразяване на съгласие с Общите условия Абонатът се съгласява предоставената от него информация да бъде използвана за целите на директния маркетинг. Абонатът има право в случай на несъгласие да го изрази изрично като в профила си премахне отметката заизпращане на и-мейл от сайта.
Р13 АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД има правото да предостави личната информация на Абоната при поискване от държавни органи, съгласно действащото законодателство.
Р14 С приемането на Общите условия за ползване услугите на www.angybg.com (www.анджи.com) Абонатът се съгласява, че кореспонденцията между него и представители на АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД може да съдържа рекламни материали на стоки/услуги на АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД и/или техни търговски партньори.
Р15 Договорът с Абоната може да бъде прекратен при следните случаи:
а) по взаимно съгласие
б) по всяко време по желание на Абоната 
в) в предвидените в Общите условия случаи 
г) при преустановяване дейността на АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД 
Р16 Прекратяването става с писмено предупреждение чрез изпращане на и-мейл и/или писмо с обратна разписка. 
Р17 В случаите на прекратяване на договора се закрива профила на Абоната, информацията споделена от него и се заличава паролата за достъп до базата на www.angybg.com (www.анджи.com).


Онлайн магазин


Е1. Под "Поръчка" се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Потребителя.
Е2. Под "Клиент" се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.angybg.com (www.анджи.com) на своя или друг компютър и е извършил поръчка на продукт.
Е3. Офертите за отделните видове стоки могат да бъдат подредени по различни показатели, съгласно изискванията на клиента-потребител и предлаганата класификация в сайта.
Е4. Офертите съдържат основна информация за предлагания продукт съобразно вида му и указване на цената му. Офертите са придружени със снимков материал.
Е5. Представената информация и снимков материал се предоставят от съответния производител. АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД не носи отговорност за съдържанието на тази информация, за несъответствие на данните или заблуждаваща или непочтена реклама, по смисъла на ЗЗППТ.
Е6. АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите.
Е7. Всички цени, посочени в този сайт, са в лева и важат за 1 брой и са с включен ДДС – освен ако не е упоменато, че цената не включва ДДС - но не включват цена за доставка!
Е8. АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД си запазва правото да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките.
Е9. Клиентът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 7-дневен срок от получаването на стоката и съгласно предоставяната от нас гаранция „Онлайн гаранция”, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите.
Е10. Клиент, поръчал стока, може да направи рекламация след доставка, само когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката.
Е11. Клиентът има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
Е12. Клиентът има право на доставка на заявения Продукт на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в сайта.
Е13. Клиентът е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в сайта начин.
Е14. Клиентът има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Продукти от www.angybg.com (www.анджи.com) по реда и условията, посочени в него.
Е15. АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД няма задължението и обективната възможност за контрол на начина, по който Клиентите използват предоставяните услуги.
Е16. Всяка поръчка, по която не е постъпило плащане в рамките на 5 работни дни, се анулира от АНДЖИ ФЕШЪН ЕООД.
Е17. Пояснения относто методите за плащане можете да намерите в раздел "Плащане".
Е18. Пояснение относно доставката на продукти можете да намерите в раздел "Доставка".  


Доставка и условия за доставка


Условия за доставка

Приемането става от клиента или трето лице от негово име, което лице трябва предварително да бъде посочено от клиента, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока , както и цената на стоката по указаните начини на плащане. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. 
 
Поръчаната стока се доставя на клиента на посочения от него адрес при условие, че адресът е посочен точно и е валиден, както и че поръчката е потвърдена от клиента преди 13.00 часа на същият ден. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована и съгласно ползвания транспорт за доставка. В случай, че клиентът не бъде намерен на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в срока за изпълнение на доставката, поръчката се счита за отказана и АНДЖИ ЕООД се освобождава от задължението си да изпълни доставката. В такива случаи, когато клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка и допълнителните разходи по новата доставка.

Можем да доставим поръчаната стока с: СПИДИ, Лео експрес, Econt Express и ТИП ТОП. По желание на клиента.


Плащане и условия за плащане


Наложен платеж

  • Заплащането на дължимата цена на стоката и разходите по доставката, става при получаването й от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че той потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.
F1. За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.
F2. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане чрез взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентните органи.
F3. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от АНДЖИ ЕООД. АНДЖИ ЕООД има право да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. АНДЖИ ЕООД се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им, и даде достатъчен срок да се запознае с тях.
F4. Координатите на www.angybg.com (www.анджи.com) са следните :

АНДЖИ ЕООД
Град:Бургас
Адрес: ул. "Ст.Караджа" 8 партер
Мобилен: 0888 351 333
тел / факс: 056 827 151
E-mail: a.danova@angybg.com